Avís Legal

Aquest avís legal recull les condicions generals que regulen l’accés i l’ús del web www.escolatanuki.com, en endavant “la WEB”, del qual és titular i propietària Tanuki Escola d’idiomes, a c. Prat de la Creu, 8, 302, AD500 Andorra la Vella, Principat d’Andorra, en endavant “TEI”. L’accés a la WEB és gratuït i no requereix cap registre ni subscripció prèvia.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

TEI no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts o que es puguin produir, de cap naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, del contingut de la WEB i dels programes que incorpora, i que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu i no limitatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de la WEB o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

La informació continguda en la WEB és la vigent en la data de l’última actualització, i TEI no garanteix l’absència d’errors en l’accés a la WEB ni en el contingut, però adoptarà les mesures pertinents per evitar-los, corregir-los i/o actualitzar-los tan aviat com es pugui un cop detectats.

TEI es reserva el dret de modificar i actualitzar la informació de la WEB, la seva presentació i configuració i les condicions d’accés sense necessitat d’avís previ i en qualsevol moment. Així mateix, TEI es reserva el dret de modificar i/o ometre totalment o parcialment els continguts de la WEB i restringir-ne l’accés. En cas que s’hagin d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, TEI es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat d’avís previ l’accés a la WEB, així com el dret de prestació o cancel·lació dels serveis. L’ús d’aquesta WEB i la informació que es facilita és responsabilitat de l’usuari/ària. Cap tercer podrà establir una relació de framing entre les seves pàgines web i la WEB. Així mateix, TEI no es responsabilitza del contingut de tercers al qual es pugui accedir mitjançant els enllaços continguts a la WEB

 

RESPONSABILITAT DE L’USUARI/ÀRIA

L’usuari/ària és responsable del compliment de les lleis i reglaments en vigor i de les regles aplicables a l’ús que es faci de la informació i les aplicacions. Tanmateix, es prohibeix l’ús de la WEB contrari a la bona fe, en particular i de manera no exhaustiva: la utilització contrària a la normativa andorrana o que infringeixi els drets de tercers; la publicació o transmissió de qualsevol contingut que resulti violent, obscè, abusiu, il•legal, racial, xenòfob o difamatori; alterar o intervenir per mitjans fraudulents pàgines web personals o correus electrònics o sistemes d’altres usuaris/àries o tercers sense la seva autorització; els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri els drets de la propietat intel•lectual de tercers; la recollida i/o la utilització de dades personals d’altres usuaris/àries sense el seu consentiment exprés o que contravingui les disposicions de la Llei Qualificada 29/2021 de protecció de dades personals; la utilització del servidor de correu, el domini i les adreces de correu electrònic amb finalitats de correu no desitjat, bombardeig de correu, suplantació d’identitat, frau sota custòdia de tercers, Scam 419, pharming , difusió de virus (troians, etc.) o qualsevol altre tipus d’activitat efectuada amb ànim fraudulent o delictiu.

Queda expressament prohibit accedir, modificar, visualitzar la configuració, l’estructura i els arxius dels servidors de la WEB. Davant qualsevol problema que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat de la WEB com a conseqüència directa d’una actuació negligent de l’usuari/ària, aquest respondrà per la responsabilitat civil i penal que correspongui. L’usuari/ària respectarà els estàndards tècnics disposats per la WEB en l’administració i desenvolupament dels productes utilitzats de manera que no es produeixi un ús abusiu que retardi els servidors i perjudiqui la prestació dels productes o drets d’altres usuaris/àries.

 

PROTECCIÓ DADES PERSONALS I COOKIES

En compliment del que requereix la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, “LQDP”), i amb els reglaments que la desenvolupen, s’informa els usuaris/àries d’aquest lloc web que qualsevol dada personal facilitada a TEI serà tractada pel mateix amb les finalitats i condicions definides als seus Registres d’Activitats de Tractament (els trobareu a la nostra política de privacitat).

El responsable dels fitxers és TEI en qualitat de responsable del tractament, amb domicili a c. Prat de la Creu, 8, 302, AD500 Andorra la Vella, Principat d’Andorra, i podeu contactar amb el seu Delegat de protecció de Dades a través de (tanuki@escolatanuki.com).

Les dades aquí recollides es tractaran per a les finalitats de gestió de plana web, gestió de notificacions i gestió de consultes i comunicacions.

En compliment de la LQPD, i els seus reglaments de desenvolupament, TEI li informa que disposeu dels drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de tractament reconeguts en la normativa esmentada.

Li informem que aquesta plana web recull cookies. Trobareu una explicació exhaustiva d’aquestes en l’enllaç següent.

Per a més informació sobre com tractarem les dades personals consulteu l’enllaç següent.

 

PROPIETAT INTEL•LECTUAL SOBRE ELS CONTINGUTS

Tots els elements que apareixen a la WEB, sense limitació (fotografies, animacions, textos, nom de domini, marques, informació i contingut recopilat de tota la web, etc. ), així com l’estructura, el disseny gràfic i el codi font són propietat de TEI, o si escau, de tercers que li han cedit els drets d’ús corresponents, i que l’usuari/ària d’aquest lloc web ha de respectar, i que per tant estan protegits per la normativa de propietat intel•lectual. No es podran efectuar actes totals o parcials de reproducció, publicació, tractament informàtic, distribució, difusió, transformació, compilació, modificació, distribució o comunicació pública de la WEB sense el consentiment previ i per escrit de TEI. L’accés per part de l’usuari/ària als continguts i els serveis de la WEB no implica cap dret pel que fa a la seva transmissió, cessió, utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, objecte de propietat intel•lectual, sense l’autorització prèvia i expressa específicament atorgada a aquest efecte per part de TEI o del tercer titular dels drets, si escau.

Els usuari/àrias de la WEB només podran fer un ús privat i personal dels seus continguts, és a dir, només tindran dret de visualitzar i fer còpies dels continguts per al seu ús personal i exclusiu i hauran d’aplicar aquests drets sobre la base dels principis de bona fe i la normativa aplicable. Queda absolutament prohibit l’ús de la WEB o de qualsevol dels seus elements amb finalitats comercials o il•lícites. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest web, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel•lectual, poden donar lloc a l’exercici de les accions legals pertinents i, si escau, a les responsabilitats derivades d’aquest exercici.

 

COMPROMISOS

TEI es compromet a fer una publicitat ètica. En aquest sentit, qualsevol error textual o numèric en qualsevol de les seccions o documents de la WEB no es considerarà publicitat no ètica, sinó errada humana que, un cop detectada i/o notificada, TEI es compromet a corregir-ho tan aviat com en tingui constància.

 

ACCEPTACIÓ

L’ús de la WEB implica l’acceptació expressa i plena d’aquestes condicions generals i de totes les disposicions d’aquest avís legal en la versió publicada en el moment que l’usuari/ària accedeix a aquest avís (excepte la política de privacitat i la política de cookies, que caldrà acceptar-les expressament i per separat). En conseqüència, es recomana que l’usuari/ària llegeixi aquest avís legal cada vegada que accedeixi a la WEB, atès que es poden produir modificacions en les condicions generals, sense perjudici de les condicions particulars que es puguin aplicar a determinats serveis de la WEB.

 

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Aquestes condicions d’accés i ús queden subjectes a la legislació andorrana i a la competència dels seus tribunals.